grafický design

SPSG-graficky-design

obor vzdělání: 82-41-M/05 Grafický design
školní vzdělávací program: Grafický design
forma studia: denní studium absolventů základní školy
délka studia a zakončení: čtyřleté studium v oboru vzdělání s maturitní zkouškou

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

 

Grafický design je jedním z výtvarných vzdělávacích programů Střední průmyslové školy grafické. Odborná příprava je zaměřena na grafický design různých druhů tiskovin a širokého spektra prostředků vizuální komunikace a reklamy. Studium se zaměřuje i na grafické práce pro média – např. pro internet.

V průběhu vzdělávání se klade velký důraz na rozvíjení individuálních výtvarných schopností, které jsou nezbytným předpokladem tvorby návrhů všech produktů grafického designu. S tím souvisí i výuka dějin výtvarné kultury. Ve spojení s ostatními humanitními předměty tak žáci získávají kulturně-historický přehled, důležitý pro jejich profesionální práci. Stranou nezůstává ani výuka technologických předmětů nutných jak pro zhotovení návrhů, tak i pro vlastní realizaci tiskovými technikami, případně dalšími prostředky reklamní tvorby nebo šíření informací. Vzdělávání je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Absolventi nacházejí uplatnění jako grafici, vedoucí pracovníci nebo operátoři v reklamních agenturách, grafických studiích, v redakcích, tiskárnách, ve výrobní i obchodní propagaci nebo v kulturních institucích. Nejtalentovanější absolventi střední školy mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách výtvarného nebo humanitního zaměření (na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Akademii výtvarných umění, pedagogických fakultách a na různých regionálních univerzitách). Další možností je studium na některé z vyšších odborných škol podobného zaměření.

 

 

učební plán

 Předmět I II III IV
Český jazyk a literatura 3 3 2 2 10
Seminář z českého jazyka 1 1 2
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Seminář z anglického jazyka 1 1 2
Německý jazyk 2 2 4
Historický základ 1 1 1 1 4
Společenskovědní základ 1 1 1 3
Biologie a ekologie 1 1
Chemie 2 3
Fyzika 2 4
Matematika 2 2 4
Informatika 2 2 4
Ekonomika 2 1 3
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Dějiny výtvarné kultury 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 3 9
Technické kreslení 2 2
Počítačová grafika 2 4 3 3 12
Dějiny grafického designu 1 1 2
Seminář z grafického designu 1 1 2
Grafický design 3 10 10 23
Grafické techniky 3 3
Písmo 2 2 4
Figurální kreslení 2 3 3 8
Typografie 3 3
Fotografie 3 3
Tiskové techniky 3 3 6
Knihařské zpracování 1,5 1,5 3
Signmaking 1 1
Povinně volitelné předměty 2 2 4
Základy multimediální tvorby (1) (1) (2)
Technická redakce (1) (1) (2)
Seminář z dějin výtvarné kultury (1) (1) (2)
Seminář z matematiky (1) (1) (2)
Celkový počet hodin v týdnu 39 37 39,5 36,5 152

— součástí hodnocení předmětu je komisionální (klauzurní) zkouška

 

 

přijímací řízení

Ke vzdělávání se mohou přihlásit žáci, kteří v daném školním roce ukončí devátou třídu základní školy, ale i starší uchazeči, kteří získali základní vzdělání. Do prvního ročníku denního studia se přijímají chlapci i dívky, kteří nejlépe vykonají talentovou zkoušku a vyhoví i ostatním požadavkům přijímacího řízení.

Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního oboru podávají žáci z devátých tříd prostřednictvím ředitelství základní školy a ostatní uchazeči přímo ředitelství VOŠG a SPŠG nejpozději do 30. listopadu.

Zájemci o studium předkládají v předem určeném termínu nejméně dvacet domácích výtvarných prací libovolného charakteru a techniky a seznam těchto prací. Všechny práce předkládají rovněž v digitální podobě na CD pro potřeby archivace. Talentová zkouška se koná zpravidla v první polovině ledna. Tvoří ji několik různě zaměřených výtvarných úkolů, jimiž se zjišťuje dosavadní úroveň výtvarných dovedností, pozorovací schopnost, představivost, invence, cit pro barvy a kompozici. Součástí zkoušky je test z českého jazyka a kulturně historický test a individuální pohovor. Svým obsahem vychází z učební látky základní školy.

Při hodnocení výsledků přijímací zkoušky se přihlíží k prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.

 

ak. mal. Zbyněk Kočvar
vedoucí oddělení grafického designu

 

předvyplněná přihláška k talentovým zkouškám

konzultace ve školním roce 2016/2017