přijímací řízení na SPŠG —
obor polygrafie (tisková a nová média)

 

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 353/2016 Sb., v platném znění, pro denní formu vzdělávání

první kolo přijímacího řízení

v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie – školní vzdělávací program Tisková a nová média

 

kritéria hodnocení:

1. Uchazeč bude přijat na základě výsledků testů z českého jazyka a literatury
a matematiky státní jednotné přijímací zkoušky.

2. Přijati mohou být jen ti uchazeči, jejichž celkový průměr za obě klasifikační období nepřesáhne 1,90.

Počet přijímaných uchazečů je 30.

 

Při dosažení shodného bodového výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

1. uchazeče, který dosáhne lepší průměr známek ze všech povinných vyučovacích předmětů

a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

2. mladšího uchazeče (přicházejícího přímo ze základního stupně vzdělávání) před uchazečem starším (vzdělávajícího se ve středním stupni vzdělávání či s ukončeným středním stupněm vzdělávání),

3. uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod.

 

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na tiskopisu, který stanoví MŠMT, je nutné doručit do školy do 1. 3. 2017.

V souladu s § 38 správního řádu mají účastníci a jejich zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu dne 28. 4. 2017 od 8.00 do 12.00 hod.

 

V Praze dne 20. ledna 2017

 

PhDr. Jan Sehnal, v. r.
ředitel školy

 

 

předvyplněná přihláška ke studiu

konzultace ve školním roce 2016/2017