přijímací řízení do výtvarných oborů střední školy
pro školní rok 2017/18

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22,

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 3, odst. 2 pro denní formu vzdělávání v oborech:

8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
8242M Konzervátorství a restaurátorství

talentovou zkoušku

v následujících oborech:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/05 Grafický design

Talentová zkouška je součástí přijímacího řízení, je u oborů Užitá fotografie a média a Grafický design dvoudenní, u oboru Konzervátorství a restaurátorství jednodenní a uskuteční se v následujících termínech:

1. termín talentové zkoušky: 4. a 5. ledna 2017
2. termín talentové zkoušky: 10. a 11. ledna 2017

Nejvyšší možné počty přijímaných uchazečů:
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství /10/
82-41-M/02 Užitá fotografie a média /11/
82-41-M/05 Grafický design /12/


Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného oboru podávají žáci nebo uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to 
nejpozději do 30. listopadu 2016.

K přihlášce dokládá žák základní školy ověřená vysvědčení za obě pololetí 7. a 8. ročníku, nebo odpovídající ročníky gymnázia. Starší uchazeč dokládá ověřená vysvědčení za celý 8. a 9. ročník, nebo odpovídající ročníky gymnázia (případně další vysvědčení z aktuálně navštěvované školy) a životopis.

K talentové zkoušce jsou požadovány domácí práce, které je žák nebo starší uchazeč povinen odevzdat do kanceláře školy v prvním termínu talentových zkoušek nejpozději do 2. 1. 2017, ve druhém termínu talentových zkoušek nejpozději do 6. 1. 2017. Soubory domácích prací žáků a uchazečů pro všechny obory musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD/DVD) pro potřeby archivace. Žák nebo uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

Škola vyžaduje potvrzení o lékařské prohlídce.

 

kritéria hodnocení

a) zkouška je postupná a vylučovací

b) bodové hodnocení

Obory vzdělání 82-41-M/02 Užitá fotografie a média a 82-41-M/05 Grafický design

zkouška je dvoudenní, do druhého kola postupují ti v pořadí dle dosažených bodů, kteří dosáhli minimálně 65 bodů za první čtyři bodované úlohy (domácí práce a první až třetí výtvarný úkol)
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. třetí výtvarný úkol /45/
5. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií  /45/
6. individuální pohovor /45/
celkem 285 bodů

Obor vzdělání 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství 

zkouška je jednodenní
hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1. domácí práce /60/
2. první výtvarný úkol /45/
3. druhý výtvarný úkol /45/
4. test z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií /45/
5. individuální pohovor /45/
celkem 240 bodů

c) V hodnocení testu z českého jazyka a literatury a kulturně-historických reálií se při specifických poruchách učení přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení (písemný test je doplněn o dodatečný ústní pohovor).

d) V žádné z části talentové zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně talentovou zkoušku.

e) Uchazeč pokračuje dále v přijímacím řízení jen za předpokladu, že talentovou zkoušku vykonal úspěšně.

f) Úspěšně talentovou zkoušku vykoná ten, kdo dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

 

Úspěšní absolventi talentové zkoušky budou v dalším přijímacím řízení (již bez přítomnosti uchazečů ve škole) hodnoceni podle:

01/ Výsledků talentové zkoušky.

02/ Znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení z posledních dvou ročníků,
ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud ho již získal, nebo výsledným hodnocením za 7. a 8. třídu ZŠ, pokud uchazeč doposud plní povinnou školní docházku,
a proto se nemůže vykázat hodnocením na vysvědčení z posledního, tj. 9. ročníku základního vzdělávání.

03/ Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:

a) mladšího uchazeče (přicházejícího přímo ze základního stupně vzdělávání) před uchazečem starším (vzdělávajícího se ve středním stupni vzdělávání) či s ukončeným středním stupněm vzdělávání,
b) uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů ve výtvarných úkolech,
c) uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků výtvarných soutěží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno).

Prospěch uchazeče je hodnocen za jedno výstupní hodnocení vyjádřené vysvědčením maximálním počtem 30 bodů, celkově 60 bodů. V celém procesu přijímacího řízení (včetně talentové zkoušky) lze dosáhnout maximálně 345 bodů (v oboru Konzervátorství a restaurátorství 300 bodů).

Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo v souladu se zněním § 36, odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání seznámit se s výsledky talentové zkoušky. Termín je stanoven na čtvrtek 12. ledna 2017 po předchozí telefonické domluvě od 8 do 14 hodin. S výsledky své práce se zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může seznámit v sekretariátu školy v Praze 1, Hellichova 22. Termín podání případného písemného vyjádření je stanoven na pátek 13. ledna 2017.

Pokud uchazeč trpí poruchou učení a potvrzení o tom nepřiložil k přihlášce k talentové zkoušce, musí tak učinit nejpozději první den nástupu k talentové zkoušce, tj. 4. ledna 2017 (1. termín), 10. ledna 2017 (2. termín) nebo 13. ledna 2017 (náhradní termín).

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude zasláno zákonnému zástupci nezletilých uchazečů nebo zletilým uchazečům v termínu od 5. do 15. února 2017. O výsledku talentové zkoušky bude podána informace do 20. ledna 2017.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu pěti pracovních dnů. Pak se pokládá za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží po tuto dobu v souladu s § 60, odst. 18 školského zákona u provozovatele poštovních služeb.

 

V Praze dne 30. září 2016

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

 

 

přihláška k talentovým zkouškám

konzultace ve školním roce 2016/2017