druhé kolo přijímacího řízení na SPŠG —
obor polygrafie (tisková a nová média)

 

Ředitel střední školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdávání (školský zákon), ve znění novel následujících, § 60 a vyhláškou o přijímacím řízení č. 671/2004 Sb., ve znění novel následujících, § 2 pro denní formu vzdělávání

druhé kolo přijímacího řízení

které proběhne od 2. května do 30. června 2017
v oboru vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie – školní vzdělávací program Tisková a nová média

 

 

kritéria hodnocení:

Uchazeč bude přijat na základě dosaženého průměru známek ze všech povinných vyučovacích předmětů
a) u žáků ZŠ za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
b) u starších uchazečů za 2. pololetí 8. ročníku a 2. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Při dosažení shodného výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků například ze soutěží, posudků ze ZUŠ apod. či výstupním hodnocením ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno).

Uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku, ale budou průběžně přijímáni na základě výsledků vzdělávání ze ZŠ až do naplnění kapacity přijímaných žáků, tj. celkového počtu 30 žáků.

Ve druhém kole přijímacího řízení mohou být přijati jen ti uchazeči, jejichž celkový průměr za obě klasifikační období nepřesáhne 2,10.

Přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení je nutné doručit do školy nejpozději do 30. 6. 2017.

 

V Praze dne 27. dubna 2017

PhDr. Jan Sehnal, v. r.
ředitel školy