přijímací řízení na VOŠG ke studiu restaurování papíru nebo mediální produkce —
přihlášky přijímáme do 5. 9. 2017

 

Ředitel vyšší odborné školy, která je součástí Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 94, odst. 8

druhé kolo přijímacího řízení

v oboru 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba,
ve vzdělávacím programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

Přijímací řízení se uskuteční formou přijímací zkoušky dne 13. září 2017 v následujících zaměřeních (s uvedením nejvyššího pravděpodobného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých zaměřeních vzdělávacího programu):

Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu (6)
Mediální produkce (5)

 

přijímací podmínky a kritéria hodnocení:

A. Přihlášky ke vzdělávání s uvedením zvoleného studijního zaměření podávají uchazeči osobně v kanceláři školy, nebo je mohou poslat poštou na adresu školy, a to nejpozději do 5. září 2017. Škola má vlastní formulář přihlášky ke studiu, který je k dispozici v sekretariátu školy, nebo je ke stažení na webových stránkách školy. V přihlášce musí uchazeč uvést všechny požadované údaje, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. Dále je třeba přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení a životopis.

B. Přijímací zkoušku pro zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu tvoří:
01/ dva praktické úkoly, jimiž se zjišťuje výtvarná vyspělost invenční i technická,
02/ test kulturně-historický, jehož obsahem jsou dějiny výtvarné kultury a společenských věd v rozsahu střední školy, včetně reálií z oboru restaurování papíru,
03/ individuální pohovor s uchazečem,
04/ domácí práce.

Skladba domácích prací v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
studijní kresby (10 ks) zaměřené na detail, malby, kopie (2—4 ks) ornamentální a figurální, černobílé i barevné, vlastní knižní tvorba, pokud má uchazeč již nějakou zkušenost s restaurováním, potom i CD s prezentací a restaurátorskou dokumentací.

Domácí práce je uchazeč povinen předložit u přijímací zkoušky, tedy nejpozději 13. září 2017 před vykonáním přijímací zkoušky na oddělení restaurování papíru. Soubory domácích prací uchazečů pro všechna výtvarná zaměření musí být předloženy navíc i v digitální podobě na vhodném záznamovém médiu (CD/DVD) pro potřeby archivace. Uchazeč předloží rovněž seznam domácích prací, který musí souhlasit s pracemi ve fyzické i digitální podobě.

C. Přijímací zkoušku pro zaměření Mediální produkce tvoří:
test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami a individuální pohovor s uchazečem, jímž se zjišťuje především vlastní motivace a zájem o studium, a dále úroveň vědomostí z oblasti počítačové grafiky a typografie, tiskové a mediální produkce a znalosti kulturně-historického a společenskovědního základu (s důrazem na dějiny kultury, zejména výtvarné a literární).

 

kritéria hodnocení:

A. Zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu:
Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ domácí práce (60 bodů)
2/ první praktická úloha (45 bodů)
3/ druhá praktická úloha (45 bodů)
4/ kulturně-historický test s otázkami oborových reálií (30 bodů)
5/ individuální pohovor (30 bodů)
celkem 210 bodů

B. Zaměření Mediální produkce:
Hodnotící část a maximální počet dosažených bodů:
1/ test polygrafického základu s kulturně-historickými otázkami (30 bodů)
2/ individuální pohovor (40 bodů)
celkem 70 bodů

C. Zaměření Mediální produkce není vhodné pro uchazeče se specifickými poruchami v práci s jazykem (např. dyslexie, dysgrafie).

D. Úspěšně přijímací zkoušku vykoná ten uchazeč, který dosáhne bodové hranice stanovené přijímací komisí.

E. V žádné z části přijímací zkoušky nesmí uchazeč dosáhnout 0 bodů. Pokud se tak stane, nemůže vykonat úspěšně přijímací zkoušku.

F. Domácí práce v zaměření Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu odevzdané po termínu bez řádného a opodstatněného zdůvodnění budou hodnoceny 0 body.

G. Absolventi zahraniční školy musí doložit osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle §108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

H. U cizinců se při přijímacím řízení ověřuje způsobilost vzdělávat se v českém jazyce, a to v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, je v těchto případem ověřována v rámci individuálního pohovoru.

I. Uchazeč má právo, v souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nahlédnout do spisu přijímacího řízení a seznámit se s hodnocením jeho průběhu, a to dne 15. září 2016 po předchozí telefonické domluvě.

M. Při dosažení shodného počtu bodů v celkovém výsledku přijímací zkoušky bude rozhodnutí o přijetí stanoveno ve prospěch:
1/ uchazeče, který dosáhl vyšší počet bodů v praktických úkolech (v zaměření 06),
2/ uchazeče, osvědčujícího vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy (doložením výsledků soutěží, posudků, dokladů o publikační činnosti apod.).

 

V Praze dne 30. června 2017

 

PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy

 

Vzdělávací program vyšší odborné školy
Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole
Konzultace pro uchazeče o vyšší odborné studium